REGULAMIN

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ

VSMK-PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Administratorem Danych Osobowych jest VSMK-PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tenczynku przy ul. Jana III Sobieskiego 39, 32-067, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000959855, REGON: 521473293, NIP: 5130277582, kapitał zakładowy: 216.000,00 zł, działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 106/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. rozporządzenie ogólne UE („RODO”) przetwarza dane osobowe.

 

 1. Dane osobowe zgodnie z definicją zawartą w RODO to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowania osoby fizycznej w jakiejkolwiek formie (za pomocą  pisma, dźwięku, obrazu), takie jak np.: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mailowy, PESEL czy NIP.
 2. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w RODO to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, przechowywanie, usuwanie, udostępnianie, opracowywanie.

 

VSMK-PL  Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 1. realizacji zamówień i umów zawieranych z klientami
 2. realizacji transakcji handlowych
 3. realizacji usług na podstawie zamówień złożonych przez klientów
 4. realizacji usług serwisowych w ramach gwarancji i rękojmi
 5. realizacji usług wsparcia technicznego dla klientów
 6. przeprowadzania promocji i działań marketingowych

 

Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez VSMK-PL Sp. z o.o. danych osobowych oparte jest na następujących podstawach prawnych:

 • I. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w przypadku świadczenia przez na usług w celu podjęcia działań dążących do zawarcia umowy, a po jej zawarciu także do realizacji jej przedmiotu – ponadto do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • II. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w przypadku prowadzenia przez VSMK-PL Sp. z o.o. kont na portalach społecznościowych (w szczególności Facebook, Instagram) i innych kanałów komunikacji, w celu udzielenia odpowiedzi na wysyłane wiadomości i publikowane posty.
 • III. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w przypadku gdy świadczone przez nas usługi wymagają wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

 

Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych we wskazanych powyżej celu przez osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:

 1. może uniemożliwić prawidłowe wykonanie realizacji usług, w tym usług dostawy, montażowych,  serwisowych
 2. uniemożliwi wysyłanie klientom komunikacji handlowej i marketingowej na zasadach wskazanych w niniejszej informacji - w przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej
 3. może uniemożliwić wysyłanie klientom komunikacji handlowej i marketingowej na zasadach wskazanych w niniejszej informacji.

 

Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe i w jakim celu.   

 1. Twoje dane mogą zostać przekazane naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc w prawidłowy sposób wykonywać nasze usługi lub inne działania na Twoją rzecz związane ze świadczonymi usługami.
 2. W swojej działalności korzystamy także z pomocy innych podmiotów – dostawcy usług, co niejednokrotnie może wiązać się z koniecznością przekazania Twoich danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

 

 1. podmiotom świadczącym dla nas usługi marketingowe, organizację szkoleń, eventów;
 2. podmiotom obsługującym nasz system informatyczny oraz teleinformatyczny;
 3. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);
 4. instytucjom państwowym (w szczególności Urząd Celny),
 5. podmiotom prowadzącym działalność kredytową (banki), leasingową, faktoringową;
 6. podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową;
 7. podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską lub transportową – przewóz przesyłek towarowych lub usług spedycyjnych; 
 8. agencjom/instytutom badawczym działającym na nasze zlecenie;
 9. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi dotyczące bezpieczeństwa osób i mienia;
 10. podmiotom nabywającymi wierzytelności. 

 

Ponadto, na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu VSMK-PL zobowiązane jest przekazać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, publicznym czy prywatnym.

VSMK-PL Sp. z o.o. jako Administrator Danych Osobowych zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić przetwarzane dane osobowe. Dane osobowe są przechowywane przez VSMK-PL lub przez podmioty przetwarzające dane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone tj. przez cały okres obowiązywania zgody oraz przez okres wymagany przepisami prawa (w szczególności przepisy prawa podatkowego i okres przedawnienia roszczeń) po jej cofnięciu.

 

VSMK-PL Sp. z o.o. informuje o następujących okresach przetwarzania danych osobowych

 • a) na czas trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
 • b) do 10 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, ale nie dłużej niż wynika to z obowiązujących przepisów prawa;
 • c) 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane w związku ze skierowaniem oferty, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy;
 • d) 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego np. przechowywanie faktur, rachunków;
 • e) do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 2 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
 • f) do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 2 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do celów marketingowych;
 • g) przez czas trwania leczenia, ale nie dłużej niż wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

 

Wszystkim osobom przysługuje prawo do zapomnienia danych osobowych. W  przypadku skorzystania przez Ciebie z takiego uprawnienia sytuacje te zostaną przez nas rozpatrzone indywidualnie.

Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, osoby, których dane są przetwarzane  uprawnione są do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą). 

 

Ponadto, osoby , których dane są przetwarzane mają prawo do:

 • a) żądania dostępu do danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od VSMK-PL Sp. z o.o potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. VSMK-PL Sp. z o.o dostarczy na każde żądanie kopię danych osobowych, podlegających przetwarzaniu
 • b) sprostowania danych osobowych, które dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoby których dane są przetwarzane mają prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 • c) usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym"); osoby których dane są przetwarzane mają prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących swoich danych osobowych, a VSMK-PL Sp. z o.o ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie dane osobowe,
 • d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych; w takim przypadku, VSMK-PL Sp. z o.o. wskaże na żądanie takie dane, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
 • e) przenoszenia danych osobowych; pod pewnymi warunkami osoby których dane przetwarzane mają prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, przetwarzane przez VSMK-PL Sp. z o.o
 • f) sprzeciwu; w pewnych okolicznościach osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw do organu nadzorczego - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją - wobec przetwarzania danych osobowych, a na VSMK-PL Sp. z o.o. ciążyć może obowiązek zaprzestania przetwarzania takich danych osobowych.

 

VSMK-PL Sp. z o.o nie prowadzi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

VSMK-PL Sp. z o.o nie są przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

VSMK-PL Sp. z o.o nie posiada Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych VSMK-PL prosi o kontakt z Administratorem Danych Osobowych.  Kontakt możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: viyar.pl@gmail.com